Hvad vi kan

“Generelt har vi bred og lang erfaring med at lede og koordinere projekter – både som projektledere på projekteringsopgaver og som koordinerende bygherrerådgivere – og via vores netværk at få sammensat de helt rigtige kompetencer til den enkelte opgave.

sdfsdfsdfs

BYGHERRERÅDGIVNING
Bygherrerådgivning er et felt, vi gennem en længere årrække har specialiseret os indenfor, og varetager i forskellige roller; Som koordinerende bygherrerådgiver gennem et helt projektforløb, eller som konsulenter indenfor enkeltstående specialiserede områder. Aktuelt fungerer vi bl.a. som koordinerende bygherrerådgiver på NEW AARCH – Aarhus Ny Arkitektskole på Godsbanen i Aarhus, og senest er vi som en del af et større hold, blevet udvalgt af Aarhus Kommune som bygherrerådgivere indenfor bæredygtighed på en ny skole og idrætscenter i Gellerup . Hertil kommer en lang række til – og ombygningsprojekter på de fleste af landest største universitetsbyggerier, hvor vi varetager forskelligartede roller – særligt ifm. energioptimering og bygningernes tekniske performance.
Ydelser: Udarbejdelse af udbudsmaterialer inkl. alle indledende ydelser, bistand ved kontrahering, tilbudsbedømmelser, tilstandsvurderinger, vedligeholdelses – og optimeringsplaner

ENERGI, BÆREDYGTIGHED & INDEKLIMA
Vi rådgiver for at sikre vores kunder et byggeri med et godt indeklima, et lavt energiforbrug i både opførelse og drift, og som har præcis dét bæredygtige aftryk som giver mening for det enkelte projekt.
Vi indgår i processen på flere niveauer, afhængig af hvor tidligt vi bliver inddraget – under alle omstændigheder er vi erfarne i at håndtere projektforløb fra tidlig idéfase til drift af den færdige bygning. Vi arbejder procesorienteret bl.a. via commissioning – og performancetest har vi langt inde under huden. Som medudviklere af Bygningsstyrelsens Performancetest, har vi været med til at skabe et teknisk værktøj, som anvendes til at verificere bygningers tekniske performance – og på den måde sikre, at de indledende designstrategier lever op til intentionerne – og bygningen kan overleveres driftteknisk sikker til bygherren.
’Bæredygtighed’ er et vidt begreb ’i vore dage’ – for os betyder bæredygtighed at vi tager ansvar for, at de valg vi træffer – og at vores intentioner om at sætte et så positivt aftryk på vores omgivelser som muligt honoreres
Ydelser: Facilitering og deltagelse i indledende idéworkshops, energiscreeninger, LCA & LCC beregninger, Be18-beregninger, commissioning & performancetest

DGNB
Vi varetager DGNBcertificering af alle typer af bygningsprojekter og har desuden erfaring med facilitering af fokuserede DGNB projektprocesser, hvor indledende tanker, intentioner og krav omkring dels DGNB og FN’s 17 verdensmål tilgås holistisk og tilpasses de enkelte projekter – under hensyntagen til både bygherre, brugere, nære og fjerne omgivelser.
Ydelser: Certificering, Facilitering og deltagelse i indledende idéworkshops, screeninger

TEKNISK PROJEKTERING; KONSTRUKTIONER, INSTALLATIONER OG AFLØB
Vi er erfarne i at varetage rollen som bygværksprojekterende – og påtager os derved ansvaret for at sikre at de indledende intentioner omkring projektet følges til dørs.
Vi sørger for at sikre en rød tråd i projektet ved grundig bearbejdning af rammer og krav, for implementering i projektmaterialet – og senere opfølgning og tilsyn i byggefasen.
Ydelser: Projektering af konstruktioner, installationer og afløb, fagtilsyn og opfølgning

efefefef

HVAD VI – BLANDT ANDET – HAR LAVET INDTIL NU